Regulamin turnieju

REGULAMIN TURNIEJU 8 CARS INVITATIONAL

1. Komitet Turnieju

Komitet Turnieju składa się z trzech osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny Turnieju i Przedstawiciel Pola, na którym rozgrywany jest Turniej.

2. Uprawnieni do gry w turniejach 

 1. Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
  1. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP PZG na pierwszy dzień turnieju
  2. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP przedstawionego najpóźniej w pierwszym dniu turnieju w wersji papierowej do Biura Zawodów.
 2. Zawodnicy nie posiadający aktualnej karty HCP będą sklasyfikowani wyłącznie w formacie strokeplay brutto.
 3. Limit HCP EGA w turnieju 8 Cars Invitational wynosi 36. Zawodnicy z HCP EGA 36,1-54 mogą brać udział w turnieju 8 Cars Invitational za zgodą komitetu i będą grać z handicapu GRY dla HCP EGA 36.
 4. Limit wieku: do gry uprawnieni są gracze, którzy ukończyli 23 lata (Komitet Turnieju może zgodzić się na dopuszczenie do gry zawodnika, który nie ukończył 23 roku życia, ale zawodnik musi mieć ukończone 18 lat).

3. Reguły i etykieta gry w golfa

Turniej 8 Cars Invitational będzie rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

4. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi, dostępność regulaminu

 1. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są na stronie www.8cars.pl oraz poprzez rejestrację w eaglu na stronie Polskiego Związku Golfa.
 2. Zgłoszenie gracza nie jest jednoznaczne z jego zakwalifikowaniem do turnieju.
 3. Opłatę za turniej należy uiścić przelewem na konto, którego numer zostanie podany bezpośrednio każdemu zakwalifikowanemu golfiście, z dopiskiem 8 Cars imię i nazwisko. Po zaksięgowaniu opłaty gracz zostanie przeniesiony na listę zakwalifikowanych.
 4. Wysokość opłat turniejowych jest podana na stronie www.8cars.pl
 5. Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na stronie www.8cars.pl oraz na karcie turnieju na www.pzgolf.pl.
 6. Komitet Turnieju może nie dopuścić gracza do zawodów bez podania przyczyny swojej decyzji.
 7. Przelanie opłaty turniejowej przez gracza niezakwalifikowanego nie skutkuje zakwalifikowaniem go, a wpłata zostanie mu zwrócona.
 8. Zwrot opłaty wniesionej za turniej może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnieju. W przypadku kiedy okres rezygnacji jest krótszy od 14 dni zwracamy 50% opłaty turniejowej.
 9. Regulamin turnieju będzie dostępny na stronie www.8cars.pl

5. Rejestracja, zamknięcie i ogłoszenie list startowych

Rejestracja do turnieju, w miarę dostępności miejsc, możliwa jest do godziny 12:00 dnia poprzedzającego turniej. Oficjalne zamknięcie listy startowej nastąpi o godzinie 12:00 na dzień przed rozpoczęciem turnieju. Ogłoszenie listy startowej na pierwszy dzień odbędzie się na dzień przed rozpoczęciem turnieju o godzinie 16:00 w Biurze Zawodów, następnie zostanie ona umieszczona na stronie www.8cars.pl w eagleu PZGolf.

6. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe

 1. Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą dwa uderzenia karne na pierwszym dołku, a w rozgrywkach Stableford Komitet odejmie dwa punkty od jego wyniku ogólnego rundy (Reg. 32-1b). W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
 2. Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-3.b).

7. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Tabela Czasów – Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play jest:

 • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
 • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
 • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Kara za opóźnienie gry w rundach Stableford jest:

 • Pierwsze wykroczenie: odjęcie jednego punktu od wyniku ogólnego rundy.
 • Drugie wykroczenie: odjęcie dwóch następnych punktów od wyniku ogólnego rundy.
 • Za następne wykroczenie: dyskwalifikacja.

8. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

9. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:

 • Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 • Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg. 6-8.c.
W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.

 • Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:

Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

10. Zdawanie kart wyników

 1. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.
 2. Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).
 3. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.

11. Zasady rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

 1. O pierwszym miejscu w klasyfikacji Stroke play brutto o zajętych miejscach decyduje niższy wynik, w przypadku takiego samego wyniku rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik stroke play brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy.
 2. O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) w klasyfikacji Stroke play brutto rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy.
 3. Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) – w razie uzyskania przez graczy identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca zgodne z „countback”. 
 4. W klasyfikacji stroke play netto rozstrzygnie lepszy wynik stroke play netto ostatniej rundy w następującej kolejności: na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołku. W razie nierozstrzygnięcia kolejności w podany sposób, o wyższej pozycji na liście będzie decydował niższy HCP EGA. W ostateczności losowanie.
  Stableford netto  rozstrzygnie lepszy wynik stableford netto ostatniej rundy w następującej kolejności: na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołku. W razie nierozstrzygnięcia kolejności w podany sposób, o wyższej pozycji na liście będzie decydował niższy HCP EGA. W ostateczności losowanie.

12. Nagrody 

 1. W turniejach z cyklu Turniej 8 Cars Invitational,  kategorie stroke play brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce 1-3 w kategorii stroke play brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię stroke play netto. Jeśli zawodnik zajmie drugie lub trzecie miejsce w kategorii stroke play brutto i jednocześnie jest pierwszy w kategorii 0-10 stroke play netto, wygrywa kategorię 0-10 stroke play netto, a jego nagroda z kategorii stroke play brutto automatycznie przechodzi na następną osobę w tej klasyfikacji.
 2. Zgodnie z Regułami Golfa R&A Rules Limited golfista amator może przyjąć nagrodę lub voucher nagrody o rynkowej wartości nie przekraczającej 700 GBP, lub równowartości w krajowej walucie (Reguła 3-2a Statusu Amatora). Limit otrzymanych nagród przez golfistę amatora obejmuje wszystkie wygrane nagrody lub vouchery nagród w jakichkolwiek zawodach, tj. nagrody główne (1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce itd.), longest drive, nearest the pin, itp. (nie dotyczy hole-in-one oraz miejsca w reprezentacji).
 3. Golfista amator może przyjąć nagrodę symboliczną o dowolnej wartości (Reguła 3-2a Statusu Amatora). Nagrodą symboliczną jest trofeum (tj. puchar, medal, odznaka, itp.) wykonane ze złota, srebra, ceramiki, szkła itp, które jest trwale i w widoczny sposób wygrawerowane. Odniesienie się do grawerunku jest o tyle istotne, aby odróżniał on trwale te nagrody od innych przedmiotów do zwykłego użytkowania, np. takich jak zegarki, torby, torby golfowe itp. Chociaż takie przedmioty mogą być wygrawerowane lub oznakowane, przyjęcie tej nagrody przekraczającej limit z reguły 3-2a będzie złamaniem reguły statusu amatora.
 4. Golfista amator może przyjąć nagrodę o wartości rynkowej przekraczającej 700 GBP lub jej ekwiwalent, włącznie z nagrodą pieniężną, za hole-in-one wykonany podczas rundy golfa. Ważne jest to, że hole-in-one musi być zrobiony podczas rundy golfa i być z nią związany.
 5. W przypadku, gdyby zawodnik w jednym turnieju zdobył nagrody o wartości przewyższającej 700 GBP musi zdecydować o rezygnacji z części nagród tak aby nie przekroczyć limitu 700 GBP. Nagrody, z których zrezygnuje zawodnik przejdą w poczet nagród kolejnego turnieju. Przyjęcie nagród przekraczających limit 700 GBP przez zawodnika amatora wiąże się z utratą statusu amatora i brakiem możliwości uczestnictwa w turniejach organizowanych dla golfistów amatorów (nie dotyczy hole-in-one).
 6. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii zamknięcia turnieju połączonej z wręczeniem nagród. Jeśli zwycięzcy nie będzie, nagroda przepada.

13. Konkursy dodatkowe

W trakcie cyklu turniejów Turniej 8 Cars Invitational będą rozgrywane na dołkach wyznaczonych przez komitet turnieju następujące konkursy dodatkowe: Nearest to the Pin, Nearest the Line oraz Longest Drive. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii zamknięcia turnieju połączonej z wręczeniem nagród. Jeśli zwycięzcy nie będzie, nagroda przepada.

Konkurs Hole in One zostanie rozegrany w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora w obu dniach trwania zawodów:

 •  w konkursie mogą startować tylko osoby, które startują w turnieju i posiadają status amatora
 • maksymalna ilość uczestników konkursu Hole In One wynosi 100  osób
 • w konkursie liczy się tylko jedno, pierwsze uderzenie zawodnika z tee
 • konkurs odbywać się będzie z wyznaczonych tee o czym zawodnicy będą informowani przed turniejem
 • uderzenia zawodników mogą być nagrywane
 • w przypadku gdy żadna piłka nie wpadnie do dołka jednym uderzeniem, konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty
 • w przypadku gdy jeden z zawodników trafi do dołka za pierwszym uderzeniem konkurs zostaje rozstrzygnięty i zakończony a kolejni zawodnicy nie biorą w nim udziału
 • dla zwycięzcy, którym jest pierwsza osoba, która jednym uderzeniem trafi do wyznaczonego, w ramach niniejszego konkursu Hole In One, przeznaczona jest nagroda rzeczowa.  Podatek dochodowy od wygranej obciąża zwycięzcę na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

14. HCP turniejowy

W turniejach z cyklu Turniej 8 Cars Invitational HCP EGA gry zawodnika z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP dokładnego następuje dopiero po zamknięciu turnieju i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, zgodnie z rozegranymi rundami.

15. Sprzęt elektroniczny

Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru tylko odległości. Jeżeli urządzenie ma dodatkowe funkcje do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.) to użycie takich dodatkowych funkcji będzie naruszenie Reguły 14-3, za co karą są dwa uderzenia karne w stroke play, a przy ponownym wykroczeniu dyskwalifikacja.

16. Transport

Gracze mogą korzystać ze środków transportu. Organizator nie ma wpływu na liczbę środków transportu na polu golfowym.

17. Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

18. Grupy handicapowe, klasyfikacja zawodników. 

W  turniej 8 Cars Invitational zawodnicy biorący udział będą klasyfikowani zgodnie z posiadanym HCP EGA w następujących grupach handicapowych:

 • Open – stroke play brutto
 • Grupa Handicapowa do 12,0 – stroke play netto
 • Grupa Handicapowa od 12,1 do 24,0 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 24,1 do 36,0 – stableford netto

19Piłki oraz kije golfowe.

Piłki oraz kije golfowe używane w turniejach muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A.

20. Caddies.

Każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4).

21. Zmiany w Regulaminach Zawodów Turniej 8 Cars Invitational.

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminów Zawodów przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.8cars.pl  w najkrótszym możliwym terminie. Zmiany regulaminu podjęte tuż przed rozpoczęciem turnieju będą publikowane w Biurze Zawodów.

22. Postanowienia dodatkowe

 1. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
 2. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
 3. Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.

23. Postanowienia końcowe

 1. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji Regulaminu Głównego Turniej 8 Cars Invitational  są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
 2. Wyznaczony zostanie skład obsady sędziowskiej poszczególnych turniejów w tym Sędziego Głównego Turnieju, którego decyzje w zakresie stosowania Reguł gry w golfa są ostateczne.
 3. Wszelkie uwagi uczestników Turniej 8 Cars Invitational dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie do Komitetu Turnieju.
 4. Rejestracja na turniej Turniej 8 Cars Invitational oznacza, że gracz zapoznał się z Regulaminem Turniej 8 Cars Invitational i akceptuje jego postanowienia.

 

 

01/07 2022

Audi Krotoski wspiera 8 CARS Invitational 2022!

Samochod marki Audi z pełnym bakiem paliwa i limitem 500 km do zrealizowania od piątku (popołudniu) do poniedziałku (rano) po rezerwacji terminu we wspólnym dla Pań i Panów konkursie Nearest The Pin...

więcej
06/06 2022

Baldinini Partnerem 8 CARS Invitational

Baldinini to jeden z wiodących producentów włoskiego obuwia, odzieży, torebek i akcesoriów.

więcej
03/06 2022

Teneryfa dla zwycięzców 8 CARS Invitational 2022!

DWE Espana ufundował cztery rodzinne pobyty promocyjne dla zwycięzców czterech kategorii turniejowych 8 CARS Invitational 2022. 

więcej

Partnerzy